Международен ден на Черно море - sofia.utre.bg

Международен ден на Черно море

31 октомври 2018, 09:44 | Мина Иванова

Тази година отбелязваме двадесет и втората годишнина от подписването на Стратегическия план за опазване и възстановяване на Черноморската екосистема между България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Постоянният секретариат на Конвенцията инициира през 2007 г. актуализиране на Черноморския стратегически план за действие от 1996 г. Процесът завършва с приемането на нов стратегически план по време на министерската среща на страните по конвенцията, проведена в София през април 2009 г.

Стратегическият план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море е резултат от съвместната работа на шестте черноморски държави, водени от волята им да действат съвместно за опазване, възстановяване и устойчиво управление на Черно море.

Стратегическият план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море си поставя целта да разреши трансграничните проблеми, обединявайки усилията на шестте черноморски държави. Основните предизвикателствата, към които е насочен планът, са еутрофикацията, живите морски ресурси за търговски цели, химическото замърсяване и биоразнообразието. Отчетено е глобалното изменение на климата и последствията от това за Черноморския регион, като посрещането на това предизвикателство е изведено като основен приоритет.

За изпълнението на Стратегическия план са създадени 6 консултативни групи към Черноморската комисия , които са основни работни структури, които осигуряват базата за координирани регионални действия в изпълнение на програмата на Черноморската комисия и подпомагат шестте страни при определянето на приоритетите и формулирането на решенията на комисията.

Черноморските страни са изправени пред многообразие от предизвикателства, свързани с опазването на Черно море, които изискват не само координиране на усилията на национално и международно ниво, но и активната подкрепа на обществеността и заинтересовани групи. Черно море е екосистема, силно уязвима на въздействия като замърсяване, свръзхулов и неустойчиво развитие на крайбрежието и ни обединява в нашите усилия за съхраняване на биоразнообразието и опазване чистотата на морето и плажовете.

През последните единадесет години отбелязването на Международния ден на Черно море е разширило своето значение, тъй като България като страна членка на ЕС в координация с Румъния изпълнява изискванията на Рамковата директива за морска стратегия.

Изпълнението на Морската стратегия с Програми от мерки за достигане и поддържане на доброто състояние на морската околна среда е задача, която изисква обединяване на усилията на експертите от МОСВ и от министерствата и ведомствата, които имат отношение към морската околна среда, с активната подкрепа на обществеността и заинтересовани групи. От изключително значение е координирането на действията с Румъния по отношение на мониторинга на морската околна среда и изпълнение на мерките от Морската стратегия, основната част от които са трансгранични.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета